Nákup stroje na zpracování půdy

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nových nesených bran s redukovatelným záběrem, které budou vhodné k odplevelování pozemků a odstraňování posklizňových zbytků. Přínosy prutových bran budou následující: kvalitní úklid posklizňových zbytků, lepší odplevelení pozemků, snížení spotřeby PHM a využití redukce pro použití na maloparcelní pokusy ve šlechtění léčivých rostlin, prutové brány zajistí narušení půdního škraloupu a tím lepší hospodaření s půdní vláhou Výše uvedené přínosy se projeví v ekonomice pěstování polních plodin formou eliminace rizik spojených s přísušky a formou snížení nákladů na zpracování půdy.